Prawo administracyjne jest gałęzią prawa regulującą wykonywanie zadań publicznych przez podmioty administrujące zgodnie z zasadą władczości. Ulega ono dość częstym zmianom i uzupełnieniom, w zależności od przeobrażeń ustrojowych i politycznych. Prawo administracyjne można rozpatrywać również w ujęciu procesowym, czyli jako sformalizowane postępowanie w celu nałożenia obowiązków lub nadania uprawnień w formie decyzji administracyjnych.

W praktyce działalność administracji obejmuje bardzo wiele dziedzin życia osób fizycznych. Nasza Kancelaria udziela pomocy w następującym zakresie:

– Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych

– Sporządzanie i wnoszenie odwołań od decyzji organów administracji

– Wnoszenie skarg do Sądów Administracyjnych