– Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych

– Sporządzanie i wnoszenie odwołań od decyzji organów administracji

– Wnoszenie skarg do Sądów Administracyjnych